Your browser does not support JavaScript!

 

                                         

國立臺中科技大學首頁 | 國際事務處首頁 | 網站地圖

國際事務處 | 國際暨兩岸合作組 | 國際學生交流組 | 兩岸學生交流組 | 華語中心境外生招生專區

華語中心

本處華語中心業務內容包含

  • 本校境外生華語補救教學(包含其他課程補救教學+華語志工招募與訓練)
  • 華語師資培訓班開課籌劃及執行
  • 籌辦華語夏令營

  • 本校日本交流業務
  • 國際化指標推動+國際處網站管理
[ 2015-09-03 00:00 ] 學術交流夥伴